તદ્દન ફ્રી માં હવે ગુજરાતી ભાષામાં તમારું ગ્રીટિંગ કાર્ડ્સ (Greeting cards)

ગ્રીટિંગ કાર્ડ્સ તદ્દન ફ્રી માં, હવે ગુજરાતી ભાષામાં તમારું Greeting cards બનાવો, એક વખત પ્રયાસ (Try) કરો. તમારા નજીકના અને પ્રિય હંમેશા તમારી સાથે ખુશ રહેશે

ગ્રીટિંગ કાર્ડ્સ તદ્દન ફ્રી માં હવે ગુજરાતી ભાષામાં તમારું Greeting cards બનાવવા માટે નીચે આપેલા Greeting cards માંથી કોઈ પણ એક ગ્રીટિંગ કાર્ડ્સ પસંદ કરો અને લીલા કલર ની લિંક પર ટચ કરો .. પછી નીચે તમને પસંદ લાગે તે નામ લખો ... તમારું ગ્રીટિંગ કાર્ડ્સ (Greeting cards) ત્યાર થઇ ગયું . તમારા મિત્રો તેમજ સગા - સ્નેહીજનો ની સાથે share કરો, તમે બીજી ભાષા માં પણ બનાવી શકો છો . તમારે ભાષા સિલેક્ટ કરવાની રહેશે . એક વાર અવશ્ય પ્રયાસ (Try) કરો

દરેક વાર તહેવાર માં તેમજ બર્થ ડે , શુભ પ્રભાત, શુભ રાત્રી, શુભ સંધ્યા, તેમજ વધારે દરરોજ નવા તમારા પોતાના નામ વાળા ગ્રીટિંગ કાર્ડ્સ (Greeting cards ) મોકલો .. અને તમારા મિત્રો તેમજ સગા - સ્નેહીજનો સાથે સારો સમય વીતાવો .. દરરોજ નવા ગ્રીટિંગ કાર્ડ્સ (Greeting cards) બનાવીને મુકવામાં આવે છે, રોજે રોજ ના નવા ગ્રીટિંગ કાર્ડ્સ ચેક કરતા રહો અને share કરો ..

કામવગર ઘરની બહાર ના નીકળો, ઘરે રહો સલામત રહો, તમારા સારા સ્વાસ્થ માટે યોગ્ય (વ્યવસ્થીત) રીતે માસ્ક અવશ્ય પહેરો


Greetings


Create Your Greeting Cards
તમારું ગ્રીટિંગ કાર્ડ્સ પસંદ કરો

------------------
આજનું નવું Greeting cards
👇👇🌹👇👇


પ્રજાસત્તાક દિવસ

ઉત્તરાયણ

શુભ શનિવાર

નાતાલ

------------------
કદાચ તમને આ પણ પસંદ પડશે

👇👇🌹👇👇


Disclaimer Privacy Policy Terms of Service
Disclaimer: All content is provided for fun and entertainment purposes only
Create your Greeting cards © 2021
------------------